Ogłoszenia o przetargach o wartości zamówienia
poniżej kwot określonych
w przepisach wydanych
 na podstawie art. 11 ust. 8
ustawy z dnia 29 stycznia 2004
- Prawo Zamówień Publicznych

DO PRZEGLĄDANIA NINIEJSZEJ STRONY ZALECA SIĘ KORZYSTANIE Z PRZEGLĄDARKI INTERNET EXPLORER, GDYŻ PRZY KORZYSTANIU Z INNYCH PRZEGLĄDAREK MOGĄ WYSTĘPOWAĆ BŁĘDY


DOSTAWY

SPIS TREŚCI:

1. SUKCESYWNE DOSTAWY ARTYKUŁÓW BIUROWYCH

=============================================================

ZNAK POSTĘPOWANIA: SZP / ZP / N / Z/ 72s/ 2013
data publikacji: 19.
12.2013 r.
pobierz SIWZ

Do pobrania również SIWZ w wersji edytowalnej - POBIERZ

Modyfikacje i wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ:
z dnia 24.12.2013 r. - pismo nr SZP/DZP/22S/2013

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, od których uzależniony jest obowiązek przekazywania Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ogłoszeń o zamówieniach na dostawy lub usługi
(ogłoszenie ukazało się na stronie internetowej Zamawiającego www.ceynowahosp.com.pl, www.ceynowahosp.internetdsl.pl,  na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego
oraz w Biuletynie UZP z dnia 19.12.2013 r.  nr 527198-2013)

Wejherowo: SUKCESYWNE DOSTAWY ARTYKUŁÓW BIUROWYCH
Numer ogłoszenia: 527198 - 2013; data zamieszczenia: 19.12.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy Sp. z o.o. , ul. dr A. Jagalskiego 10, 84-200 Wejherowo, woj. pomorskie, tel. 058 5727331, faks 058 5727331.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ceynowahosp.com.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa handlowego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: SUKCESYWNE DOSTAWY ARTYKUŁÓW BIUROWYCH.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem niniejszego postępowania są sukcesywne dostawy artykułów biurowych różnego rodzaju i w różnych ilościach w tym: Zadanie nr 1- Artykuły biurowe różne: materiały piśmiennicze, zszywki biurowe, rozszywacze, nożyczki, noże, spinacze biurowe, pinezki, dziurkacze, klipy teczki tekturowe, skorowidze, zeszyty, bruliony, bloki z makulatury, bloczki z klejem, znaczniki koperty białe, bąbelkowe, trójwymiarowe, taśmy do metkownicy, taśmy papierowe offsetowe, taśmy przylepne, rolki termiczne, koszulki z polipropylenu na dokumenty, przekładki kartonowe, segregatory, skoroszyty z polipropylenu, szuflady-półki na dokumenty, korektory, datowniki, tusze do stempli, linijki, zwilżacze do palców, gumki, temperówki, kleje biurowe, okładki i grzbiety do bindowania, preparaty do czyszczenia LCD i komputerów, taśmy korygujące, kalki, podkładki pod mysz, wąsy do skoroszytów, pojemniki-stojaki na dokumenty, przyborniki na biurko Zadanie 2 - Wyroby papiernicze papier samokopiujący w formacie A2 CPV NR : 30.19.20.00-1 (wyroby biurowe) 30.19.76.20-8 (papiery do pisania) 30.19.92.30-1 (koperty), 30.19.91.20-7 (papier samokopiujący).

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.19.20.00-1, 30.19.76.20-8, 30.19.92.30-1, 30.19.91.20-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wprowadza szczególnego warunku w tym zakresie. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie złożonych w ofercie wymaganych oświadczeń na zasadzie spełnia - nie spełnia warunku
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wprowadza szczególnego warunku w tym zakresie. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie złożonych w ofercie wymaganych oświadczeń na zasadzie spełnia - nie spełnia warunku
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wprowadza szczególnego warunku w tym zakresie. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie złożonych w ofercie wymaganych oświadczeń na zasadzie spełnia - nie spełnia warunku
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wprowadza szczególnego warunku w tym zakresie. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie złożonych w ofercie wymaganych oświadczeń na zasadzie spełnia - nie spełnia warunku
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wprowadza szczególnego warunku w tym zakresie. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie złożonych w ofercie wymaganych oświadczeń na zasadzie spełnia - nie spełnia warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

Oświadczenie - załącznik nr 5

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Upoważnienie (w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie) do podpisania oferty, jeśli upoważnienie do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę nie wynika bezpośrednio z dokumentów, o których mowa w pkt 1 rozdziału 6 SIWZ. 2. Wypełniony formularz oferty - załącznik nr 1 do SIWZ. 3. Wypełniony formularz asortymentowo - cenowy z opisem przedmiotu zamówienia - załącznik nr 2 do SIWZ. 4. Oświadczenie o prawdziwości złożonych oświadczeń - załącznik nr 3 do SIWZ

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Strony przewidują, możliwość przedłużenia okresu obowiązywania umowy pisemnym aneksem bez zwiększenia wartości przedmiotu umowy, w przypadku niezrealizowania umowy w całości w okresie o którym mowa w §7 ust. 7 umowy. 2. Dopuszcza się inne zmiany treści umowy pod warunkiem, iż są one korzystne dla Zamawiającego. 3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany cen ze względu na zmiany stawki VAT, lub opłat celnych. Wszelkie zmiany ceny każdorazowo wymagają udokumentowania przez Wykonawcę. W przypadku zmiany stawki VAT w ramach umowy zmiana stawki następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę. 4. Zamawiający dopuszcza następujące zmiany umowy: a/ podlegające na zmianie numeru kodu lub nazwie danego asortymentu bez zmiany ceny brutto określonej w umowie, b/ polegające na zmianie asortymentu na inny, równoważny lub lepszy pod względem parametrów w przypadku wycofania z produkcji lub dystrybucji dotychczasowego asortymentu bez zmiany ceny brutto określonej w umowie, c/ polegające na wykreśleniu danego asortymentu z umowy z jednoczesnym obniżeniem wartości brutto umowy, jeśli nie ma możliwości zmiany na jego równoważny lub lepszy pod względem parametrów odpowiednik, a dotychczasowy produkt został wycofany z produkcji lub dystrybucji. Zmiany ujęte w pkt a i b nie wymagają podpisania aneksu przez Strony umowy a jedynie złożenia pisemnego oświadczenia ze strony Wykonawcy. Zamawiający może nie wyrazić zgody na zmiany określone w pkt a i b. Jeśli Zamawiający w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania ww pisemnego oświadczenia Wykonawcy nie złoży takiego zastrzeżenia Wykonawcy również w formie pisemnej, zmianę uważa się za ważną. 5. Jakiekolwiek zmiany i uzupełnienia umowy winny być dokonane pisemnie w formie obustronnie podpisanego aneksu pod rygorem nieważności dokonanych zmian lub uzupełnień, z zastrzeżeniem § 6 ust. 6 pkt a i b umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ceynowahosp.com.pl , www.ceynowahosp.internetdsl.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy Sp. z o.o. ul. Jagalskiego 10 84-200 Wejherowo Dział Zamówień Publicznych lokal nr 12.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.12.2013 godzina 09:30, miejsce: Siedziba Zamawiającego (ul. Jagalskiego 10 84-200 Wejherowo) - Kancelaria.

Termin otwarcia ofert:

27.12.2013 godzina 10:00, miejsce: Siedziba Zamawiającego (ul. Jagalskiego 10 84-200 Wejherowo) – Sala Konferencyjna nr 2

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: ARTYKUŁY BIUROWE RÓŻNE.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: SUKCESYWNE DOSTAWY ARTYKUŁÓW BIUROWYCH RÓŻNYCH PRZEZ OKRES 24 MIESIĘCY W ILOŚCI I RODZAJU SZCZEGÓŁOWO OKREŚLONYCH W ZAŁĄCZNIKU NR 2 DO SIWZ.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.19.20.00-1, 30.19.76.20-8, 30.19.92.30-1.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: PAPIER FORMAT A2 - SAMOKOPIUJĄCY.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: SUKCESYWNE DOSTAWY PAPIERU FORMATU A2 - SAMOKOPIUJĄCEGO PRZEZ OKRES 24 MIESIĘCY, W ILOŚCI I RODZAJU SZCZEGÓŁOWO OKREŚLONYCH W ZAŁĄCZNIKU NR 2 DO SIWZ.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.19.91.20-7.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


===============================================================================